راهنمای توسعه دهندگان

 • استفاده از وب سرویس PUSHIT بسیار ساده است.
  آدرس وب سرویس http://www.pushit.ir/api
  متد ارسال اطلاعات (Method) POST
   
  api کد API دریافت شده در پنل کاربری
  number شماره تلفن همراه بمنظور ارسال پیامک
  msg متن پیامک ارسالی

  نمونه کد  PHP ارسال پیامک :
  function SendSMS($apiKey, $number, $message)
  {
  $params = array('api' => $apiKey, 'number' => $number, 'msg' => htmlentities($message));
  $curl_options = array(
  CURLOPT_URL => "http://www.pushit.ir/api",
  CURLOPT_POST => true,
  CURLOPT_POSTFIELDS => http_build_query($params),
  CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
  CURLOPT_HEADER => false
  );

  $curl = curl_init();
  curl_setopt_array($curl, $curl_options);
  $result = curl_exec($curl);
  curl_close($curl);

  return $result;
  }


  نمونه کد  ASP ارسال پیامک :

  using System;
  using System.Collections.Specialized;
  using System.Net;

  public void method(string api,string phone, string msg) {

  using (WebClient client = new WebClient())
  {
  byte[] response =
  client.UploadValues("http://www.pushit.ir/api", new NameValueCollection()
  {
  { "api", api },
  { "number", phone },
  { "msg", msg },
  });

  string result = System.Text.Encoding.UTF8.GetString(response);
  }

  }
سرویس پیام کوتاه Pushit چیست؟